Uppsala

Uppsala kommun har mycket ambitiösa klimatmål: fossilfritt till år 2030

Bland annat har man som mål att bli fossilfritt till år 2030 och klimatpositivt till år 2050. Som energipartner samarbetar Vattenfall med intressenter i kommunen för att ta sig an stadens energisystem och invånarnas energiförbrukning ur ett globalt perspektiv. Hållbara, kundspecifika energilösningar är vårt bidrag till hållbara städer.

Energisystemet på Ultuna campus

Akademiska Hus och Vattenfall har utvecklat en energieffektiv global värme- och kyllösning för Ultuna campus.

Effektiv lösning för kyla och värme

Byggnaderna på Ultuna campus har konstruerats med målet att använda så lite värme och kyla som möjligt. Den värme och kyla som faktiskt behövs kommer att användas effektivt. Alla resurser kommer att användas optimalt längs hela kedjan, från produktion till slutgiltig användning.

Ultanas Värme och Kylabehov 

 

Värme 20 GWh/år

   

 

Kyla 8 GWh/år

Lokal fjärrkyla

Vattenfall levererar 20 GWh värme och 8 GWh kyla per år till Ultuna campus. Fjärrkylan genereras lokalt, delvis med hjälp av kylan från kall utomhusluft och delvis genom att använda fjärrvärme med så kallad absorptionsteknik. Absorptionsteknik innebär att man använder värme som drivande källa istället för el.

Uppsala klimatprotokoll

Uppsala klimatprotokoll är ett samarbete mellan omkring 30 aktörer som för dialog, inspirerar varandra och utför samarbetsprojekt.

Ett fossilfritt samhälle

För att uppnå ett fossilfritt samhälle måste vi reducera den mängd plast vi använder, nyttja återvunnen plast när vi kan och när vi inte kan måste vi använda plast från biologiskt odlade råmaterial, så kallad biobaserad plast.

Samarbete med aktörer i Uppsala

Samarbetet har varit framgångsrikt när det har gällt att söka externa medel och har medfört två spin-off-projekt, delvis för klimatkrav på plastkällor och delvis för ett utökat projekt med flera aktörer, som också innefattar en livscykelanalys för biobaserad plast.

Det totala målet med klimatprotokollet är att hjälpa staden att uppnå sitt mål: att till 2020 minska utsläppen av växthusgaser med 45 procent, jämfört med 1990. Här spelar vårt värmeverk, som har målet att bli klimatneutralt till år 2030, en viktig roll.

Samarbete med Uppsala kommun

Uppsala kommun har ambitiösa klimatmål och en plan för att minska sina utsläpp av växthusgaser.

Resan mot att bli en hållbar stad

År 2016 skrev Vattenfall och Uppsala kommun ett avtal för tätare samarbete kring ny energiteknik, klimatneutralitet och hållbara energisystem i Uppsala. Vattenfalls mål är att halvera koldioxidutsläppen från våra värmeanläggningar i Uppsala till år 2020, och att vara helt koldioxidneutrala till år 2030, senast. Dessa åtgärder går hand i hand med kommunens ambitiösa klimatmål.

3,5 miljarder kronor
investering 

En stor investering

För att minska koldioxidutsläppen och öka andelen förnyelsebart planerar Vattenfall Heat att investera omkring 3,5 miljarder kroner investering som kommer reducera CO2-utsläppen med mer än 50%. Detta är en av Vattenfalls största investeringar i Norden de kommande åren. I investeringen ingår att byta ut torv mot biobränslen och att bygga ett nytt värmeverk.

Mikrogenerering

Som elbolagskund hos Vattenfall kan du sälja din överblivna el till oss. Detta gynnar både dig och miljön.

Generera din egen el

Mikrogenerering innebär att du genererar el för ditt eget bruk. Solpaneler och små vindsnurror är de vanligaste varianterna. Det finns många fördelar med detta system. Du kan hjälpa miljön samtidigt som du blir mer oberoende. Du kan också sänka dina elkostnader.

Sänk dina kostnader

Den el du behöver utöver det du kan generera själv köper du från ditt elbolag, som vanligt. Den största vinsten från mikrogenerering uppnås genom att man byter ut köpt el mot självgenererad el. 

Detta gör att du kan betala mindre till ditt elbolag och ditt nätbolag. Om du genererar mer el än du behöver just nu, så matas det som blir över in i elnätet.

Koldioxidneutral värme

Med koldioxidneutral värme kan företag samarbeta för att minska koldioxidutsläppen i Uppsala ännu fortare. Det gynnar såväl deras miljöprofiler som stadens luft.

Ännu lägre koldioxidutsläpp

Fjärrvärme är ett bra val i ett miljöperspektiv. I Uppsala har vi tagit ett steg mot att minska utsläppen. Våra kunder har också efterfrågat fjärrvärme med ännu lägre miljöpåverkan. Så vi erbjuder större kunder koldioxidneutral värme, en lösning med koldioxidkompenserad fjärrvärme från vår sopförbränningsanläggning i Uppsala.

Mer biomassa i blandningen

Denna produkt ger koldioxidneutral fjärrvärme, eftersom vi kompenserar för den icke-förnyelsebara delen av soporna. (Koldioxidkompensationen gäller de direkta koldioxidutsläppen under genereringen.) Vi gör detta genom att öka mängden biomassa i vår totala bränsleblandning. Detta resulterar i lägre miljöpåverkan, totalt sett.

Kombinerat värme- och kraftverk

(CHP)

Nästan 95 procent av alla fastigheter i Uppsala värms upp med fjärrvärme. Värmen distribueras jämnt och effektivt till bostäder, skolor och arbetsplatser. Fjärrvärmen är huvudanledningen till Uppsalas minskning av växthusgaser.

Varmt och kallt

Uppsala får sin fjärrvärme från vårt kombinerade värme- och kraftverk. Förutom fjärrvärme genererar vi fjärrkyla, ånga och elektricitet. Fjärrvärme är vår huvudprodukt och den distribueras genom att varmvatten transporteras i rör till fjärrvärmeenheter i varje fastighet. Fjärrkyla är baserad på samma princip, men använder kallt vatten och ersätter ett stort antal lokala kylsystem.

13 %

minskning av koldioxid

1990-2017

Steg för steg

Sedan 1980-talet har vi arbetat med att ersätta oljan – huvudsakligen med sopor och torv. Vår senaste utökning av sopförbränning har gjort det möjligt för oss att minska våra koldioxidutsläpp med 13 procent per kWh för levererad fjärrvärme sedan 1990. För att ytterligare minska klimatpåverkande koldioxidutsläpp blandar vi nu in en ännu större procentandel trä i vår torv.

Vi planerar också att investera omkring 3,5 miljarder kronor i anläggningar och nät i Uppsala.

 I investeringen ingår att byta ut torv mot biobränslen och att bygga ett nytt värmeverk, för att säkerställa konkurrenskraftiga uppvärmningsresurser.

Elfordonslösningar

Med det offentliga laddningsnätverket InCharge gör vi det enklare för företag, lokala myndigheter och städer att erbjuda elbilsladdning för kunder, anställda och besökare.

70 %

minskning av utsläppen före 2030

Sikta högt

Sveriges mål är nu en 70-procentig minskning av utsläppen i transportsektorn till år 2030. För att detta mål ska uppnås tror vi att det behövs en miljon laddningsbara bilar i Sverige år 2030. Elfordon är bra från så väl klimat- som energisynpunkt. De skapar också en tystare, trevligare och mer hälsosam miljö.

Vi är InCharge

Denna övergång innebär att vi behöver ta ett gemensamt ansvar för utveckling av laddningsinfrastrukturen – det måste vara enkelt att ladda bilar. Därför bygger Vattenfall, ihop med sina partners, Europas största laddningsnätverk, InCharge. Företag, kommuner och lokala elbolag kan enkelt ansluta befintliga eller nya laddningsstationer till laddningsnätverket InCharge. Elbilsförare kan lätt hitta alla offentliga laddningsstationer i InCharge-nätverket och enkelt betala för laddning med ett laddningskort eller i InCharge-appen.

Energieffektiv belysning

Uppsala kommun har en tydlig miljövision som innefattar stadens belysning. Staden bytte ut 1500 gamla gatlyktor mot nya, energieffektiva lampor, vilket innebär 60 procent lägre energikostnader.

Ett lysande exempel

Vattenfall hanterar drift och underhåll av kommunens omkring 29 000 gatlyktor och vi har samarbetat med kommunen för att gradvis uppgradera och förbättra dem. För några år sedan bytte vi ut 1 500 av kommunens gamla 125 watts kvicksilverlampor mot nya, mer effektiva 50 watts gatlyktor. Detta innebar att staden sparade 60 procent. Att installera ett kontrollsystem kan innebära att man sparar in ytterligare på energi- och driftkostnader.

60 %
energibesparing

Belysning i Uppsala

Vattenfall samarbetar också med SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, där vi hjälper till att lösa belysningsproblem samt inspekterar och förnyar belysningssystem. När Uppsala kommun bestämde sig för att uppgradera elljusspåret i Vänge konsulterade de Vattenfall, som installerade belysning med bättre färgåtergivning och rörelsedetektorer. Detta innebar en 70 procent lägre energiförbrukning och en halvering av underhållskostnaderna.

Energihantering

Visste du att de flesta företag kan minska sina energikostnader med 20 procent utan några större investeringar?

Minska kostnader

Energi kan vara en stor kostnad för företag som använder mycket el. För att minska kostnaderna krävs rätt elavtal, att man håller ett öga på marknadssituationen och att man använder energin på ett effektivt vis. Vi kan hjälpa dig som kund med allt detta. Vi ger personliga tips gällande elavtal, vi distribuerar regelbundet information om marknadssituationen och hjälper dig att använda energi på ett mer effektivt vis.

Förbättra din miljöprofil

Förutom att minska energikostnaderna kan vi också hjälpa företag att förbättra sin miljöprofil. Vi gör detta delvis genom att sälja och leverera el från förnyelsebara energikällor och delvis genom att tillhandahålla produkter som garanterar hållbar energianvändning.

Exempel på projekt i Uppsala

Vi har startat flera projekt ihop med fastighetsbranschen. Ett exempel är regionhuset i Uppsala kommun, där vi har undersökt, analyserat och förbättrat effektiviteten i deras system. Resultatet är ett investeringsförslag med fokus på skonsamhet i fråga om energiförbrukning och miljö.